Proje Grupları

Stratejik Performans Ölçüm Sistemini Modelleme Proje Grubu

Stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerimizle ilişkilendirilmiş kullanışlı göstergeler doğrultusunda objektif ve bütüncül analizlerin yapıldığı ve buna bağlı olarak kurumun yeniden keşfedildiği, sürekli öğrenme ve iyileştirmelerin sağlandığı performans değerlendirme toplantılarına esas olacak performans ölçümünün tasarlanmasını içerir. Objektif ve bilimsel ölçütlerle gösterge ilişkilerinin ve boyut ağırlıklarının hesaplandığı Kurumsal Karne yaklaşımı performans ölçümüne temel model oluşturmaktadır. Ayrıca oluşturulan envanterin veri tabanına aktarılması ile harita, karne ve izleme-değerlendirme raporlarının otomasyondan çekilmesine imkan sağlayacak SYS Modülünün tasarlanması işleri yürütülecektir.

Kurum İçi İletişimi İyileştirme Proje Grubu

İzmir Büyükşehir Belediyesindeki tüm birimler, çalışanlar ve süreçler arasındaki iletişim akışının etkin ve eşgüdümlü olduğu, aidiyet duygusunu geliştiren bir ekosistemi kurma amacına hizmet etmektedir.

Eğitim Proje Grubu

SYS'nin sahiplenilmesi eğitimleri, SYS ekibi üyesi (ÇG) eğitimlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, mevcut ve yeni gelen yöneticilere eğitim verilmesi, daire başkanlığı bünyesinde ihtiyaç duyulan eğitimlerin (kurumsal iletişim, etkili sunum teknikleri, beden dili, zaman yönetimi, proje döngüsü yönetimi, stratejik yönetim sistemi, design thinking vb.) organize edilmesinden sorumlu çalışma grubudur.

İş Yükü Analizi Proje Grubu

Çalışan iş yükü ve verimliliğine dair ölçüt geliştirilmesine yönelik araştırma yapılması ve bulguların Stratejik Yönetim Sistemi'ne entegre edilmesi.

Gündem Takibi Proje Grubu

Gündem Takibi Çalışma Grubu, İzmir'in marka şehir olma yolunda; stratejik planda yer alan faaliyetlerini ve amaçlarını, ekonomik - sosyal etkilerini göz önünde bulundurarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Sn. Tunç Soyer'in resmi sosyal medya (Twitter, Instagram, Facebook, vb.) hesapları, www.izmir.bel.tr adresinde yayınlanan haberleri, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde hazırlanan 30 ilçe raporu verileri, muhtar talepleri ve HİM raporları, dünya ve ülke gündemi haberlerine göre dengeli bir şekilde aylık olarak öne çıkan projeler arasında önceliklendirme yaparak, gündemde kalma süresini ve sıklıklarını belirlemek üzere çalışmalar yürütmektedir.

İstatistik ve Veri Analizi Proje Grubu

İzmir'in Rakamları içeriğinin belirlenerek tasarım sürecinin yönetilmesi ve tüm kamuoyu araştırmalarının sentez çalışmalarının yapılması.

Fikir Radarı Kurulu

Kentimizde inovasyon kültürünün gelişmesi ve yaygınlaşması adına, Bizİzmir (https://www.bizizmir.com/) “Söz Sende” platformu üzerinden İzmir genelinde yürütülen faaliyetler ve iş süreçleri ile ilgili girişimci vatandaşlar ve kurum çalışanlarının yeniliğe ve dönüşüme ortak olmak isteyen fikirleri toplanmaktadır.
Fikir Radarı Kurulu, katma değer yaratacak her türlü fikrin, nitelik ve nicelik bakımından değerlendirmesi, inovasyonu destekleyecek ve teşvik edecek iç ve dış faktörleri doğru yönetebilmesi, gerekirse ilgili kurum-kuruluş, çalışan ya da girişimcilerle tematik garaj, kurum içi girişimcilik ya da açık inovasyon olanaklarını kullanarak fikrin geliştirilmesini sağlamak, sürdürülebilir yenilikçiliği temel dinamik olarak alıp stratejik bilgi yönetimini uygulayabilmek ve ilgili birimlerin değerlendirmesine sunmak için faaliyet göstermektedir.

Yetenek Yönetimi Çalışma Grubu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde liyakat esaslı kariyer planlaması yapmak üzere kişilerin özniteliklerinin ağırlıklandırmasını ölçmek,  modeli belirmek; çalışanların niteliklerine uygun pozisyonda konumlandırılması amacına hizmet etmektir.

Olanaksızı Düşünme Kulübü

Yaratıcı bir ekip olarak metaforik yaklaşımları gözetmeyi, sınırsız merak sahibi olmayı, ekip ruhunun üstünlüğünden yararlanmayı, sürekli değişen koşulları doğru okumayı, yenilikçi öğrenme yeteneğini geliştirmeyi, zıt düşünmeyi ve kritize edebilme açılarını değerlendirmeyi gerektiren fikirlerin dile getirildiği platformdur.

Acil Çözüm Ekibi

İzmir ili sınırları içerisinde bulunan 11 metropol ilçenin kentsel ve sosyal olanakları kısıtlı, belediye hizmetleri açısından hızlı çözüm üretilmesi gereken mahallelerinde yaşayan vatandaşların eşit kentsel refah düzeyine erişebilmesi amacıyla sorunları yerinde tespit edip, hızla ve bütünsel bir yaklaşımla çözüme kavuşturulması için çalışan ve yönetime raporlayan ekiptir.

Cittaslow Metropol Proje Grubu

Cittaslow "Toplum", “Kentsel direnç”, “Herkes için Gıda”, “İyi Yönetişim”, “Hareketlilik” ve “Cittaslow Mahalleleri” olmak üzere 6 ana tema üzerinden Dünya’da ilk kez metropol ölçeğinde bir yönetim modeli oluşturmak üzere insan odaklı, kentin değerlerini koruyan, sürdürülebilir, yüksek yaşam kalitesini hedefleyen pilot çalışmayı yürütür. Sakin Mahalle programını mahalle ölçeğinde uygulamak üzere, bilimsel yöntemlerle toplum ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, Cittaslow Metropol kriterleri doğrultusunda, toplum katılımıyla ve mahalle bütçesi uygulamasıyla hayata geçirilmesini sağlayan ekiptir.